Hướng dẫn cài đặt VsFtp

Kiểm tra và cài đặt

Trước tiên bạn kiểm tra vsftpd đã được cài đặt chưa bằng lệnh:

rpm -qa|grep vsftp

Nếu vsftpd chưa được cài, ta tiến hành cài vsftpd bằng lệnh sau:

yum install vsftpd -y

Xem các file cấu hình cần thiết của vsftpd:

rpm -ql vsftpd

Cấu hình

Mở file cấu hình chính:

vi /etc/vsftpd/vsftpd.conf

Cấu hình tương tự:

- Line 12: Ko cho phép người dụng nặc danh login qua ftp. Nếu chúng ta muốn chỉ cho phép người dùng nội bộ trên hệ thống login qua ftp thì đổi lại YES thành NO.

anonymous_enable=NO

- Line 15: cho phép mọi người dùng nội bộ login qua ftp (mặc định).

local_enable=YES

- Line 81,82: Cho phép kiểu ascii

ascii_upload_enable=YES
ascii_download_enable=YES

- Line 105: uncomment

ls_recurse_enable=YES

Bổ sung thêm đoạn dưới vào cuối file

local_root=public_html
use_localtime=YES

Khởi động

Khởi động dịch vụ VsFTP:

/etc/init.d/vsftpd start
/etc/init.d/vsftpd restart

Cho phép dịch vụ tự chạy kèm khi khởi động lại máy

chkconfig vsftpd on

Kiểm tra lại xem port của dịch vụ đã được mở chưa:

netstat -an|grep :21
tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LISTEN

Tạo 1 user thử kết nối đến FTP Server:

useradd user01
passwd user01
Changing password for user user01.
New password:
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.

Khắc phục sự cố

Nếu kết nối được ftp mà không có thư mục

cd /etc/selinux/
nano config

Sửa lại: SELINUX=disabled. Lưu và sau đó khởi động lại.

reboot

Hoặc có thể dùng lệnh sau để có hiệu lực ngay​

setenforce 0
Chú ý: Nếu không kết nối được kiểm tra lại iptable có chặn không
Thứ sáu, 31/10/2014, 16:33 GMT+7